نحوه دریافت فایل از اینترنت

دریافت فایل از اینترنت

ممکن است در صفحات وب پیوندهایی بهفایل های صوتی، تصویری، اجرایی و یا هر نوع فایل دیگری وجود داشته باشد و ما علاقهمند باشیم که یک کپی از این فایلها بر روی کامپیوتر خود داشته باشیم.
یک روشبرای دریافت فایل از اینترنت و مشاهده آن کلیک کردن بر روی پیوند آن است ولی دربعضی مواقع کلیک کردن بر روی پیوند باعث باز شدن یک نرم افزار جانبی می شود که ایننرم افزار فایل را با مدیریت خود دریافت یم کند و سپس آن را باز می نماید . مثلاًاگر فایل صوتی یا تصویری باشد نرم افزارهایی نظیر Windows Media Player یا Real Player اجرا شده و فایل را دریافت می کند و بعد از دریافت فایل و یا همزمان بادریافت فایل، آن را پخش می کند. در این روش ما نتیجه فایل دریافت شده را مشاهده میکنیم ولی اصل فایل را به صورت جداگانه بر روی دیسک نخواهیم داشت و برای مشاهده مجددآن باید دوباره به اینترنت متصل شویم.
روش مناسبتر جهت دریافت فایل این است کهیک کپی از فایل را روی دیسک ذخیره کنیم. در این روش هرگاه این فایل را لازم داشتهباشیم نیازی به دریافت مجدد از اینترنت نیست.
جهت ذخیره یک فایل بر روی دیسکعملیات زیر را انجام می دهیم:
در صفحه وب روی پیوند مربوط به فایل، راست کلیکمی کنیم.
از منوی ظاهر شده دستور Save Target As... را انتخاب می کنیم.
در پنجره محاوره ای Save as محل و نام فایل را مشخص کرده و دکمه Save را کلیک میکنیم.
پنجره دریافت از اینترنت ظاهر می شود و به تدریج فایل را از اینترنتدریافت می کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید