امکانات مفیدی که به چشم نی آید

نامحدود کردن کارت اینترنت

با انجام این روش میتوانید کارتاینترنت خود را زیاد کنید.برای انجام این کار بر روی کانکشن خود رفته و گزینه properties را انتخاب کنید سپس به روی گزینهadvanced بروید و گزینه settings راانتخاب کنید سپس در پنجره باز شده فایل edit را انتخاب کنید و در جای خالیبنویسدproxyserver_۹۰و ok کنید.پس از انجام مراحل هم کامپیوتر را ریستارتکنید.البته شما میتوانید عدد دیگری غیر از ۹۰ بگذارید.
افزایش سرعتاینترنت
برای این منظور در رجیستری به دنبال فرمان زیربگردید:HKEY_current_user/software/microsoft/windows/current_version/internet settings
سپس دنبال دو فایل maxconnectionsper۱_۰server و maxconnectionsperserver و مقدار اولی را a و مقدار دومی را ۸ قرار دهید.
افزایش سرعت دانلود
برای افزایش سرعت دانلود در دسکتاپ راست کلیک کرده و واردگزینه properties شوید سپس در پنجره desktop وارد گزینه customize desktop شوید وسپس منوی webرا انتخاب کنید و به بخش properties بروید و منوی download را انتخابکنید و گزینه limit hard_disk usage for this page to: را روشن کرده و عدد آن رازیاد کنید.

/ 0 نظر / 17 بازدید